• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
 • Стара версія
ОГОЛОШЕННЯ про виділення у 2018 році 20 місць, за рахунок державного бюджету України, на навчання громадян Таджикистану у закладах вищої освіти України
Опубліковано 14 березня 2018 року о 08:05

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

___________________________________________________

                                                                                                                                                              Міністерство освіти

Республіки Таджикистан

Про виділення державних

стипендій на навчання у 2018 році

Міністерство освіти і науки України засвідчує свою повагу Міністерству освіти Республіки Таджикистан і має честь повідомити.

Відповідно до Угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Республіки Таджикистан інформуємо про виділення у 2018 році 20 місць, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України, на навчання громадян Таджикистану у закладах вищої освіти України за ступенями бакалавра та магістра за технічними, економічними і гуманітарними спеціальностями (перелік навчальних закладів і спеціальностей додається).

Навчання іноземних громадян у закладах вищої освіти України за рахунок коштів державного бюджету України здійснюється українською мовою. Кандидати, які не володіють мовою навчання, можуть бути зараховані на підготовчі відділення з оплатою за навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб (стипендія на цей період не призначається).

Документи кандидатів на навчання необхідно направити Міністерству освіти і науки України до 1 травня 2018 р.

На кожного кандидата, відібраного на навчання у закладах вищої освіти України, необхідно сформувати особисту справу, що включає:

-    анкету встановленого зразка (додається), заповнену друкованими літерами з фотографією, прикріпленою у правому верхньому кутку анкети;

-      копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства і реєстрації;

-    копії документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, із зазначенням екзаменаційних

 оцінок з усіх предметів (учні шкіл надають довідку про навчання у випускному класі загальноосвітньої школи з оцінками за півріччя, завірену директором школи). Документ має бути перекладений українською мовою і нотаріально завірений;

- згоду на збір та обробку персональних даних.

У зв'язку з вищевикладеним просимо врахувати, що неукомплектовані досьє кандидатів, а також пропозиції, що надійшли на адресу Міністерства з порушенням встановлених термінів і умов, до розгляду не приймаються.

Кандидати, рекомендовані на навчання за рахунок коштів державного бюджету України, прибувають до закладів вищої освіти України у період з 25 серпня по 1 вересня 2018 року і особисто подають такі документи:

а)  документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

б)  додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

в)   копію паспорта;

г)   поліс медичного страхування;

д)   4 фотографії розміром 3x4 см.

Документи, визначені в пунктах а), б), в), повинні бути перекладені українською мовою та нотаріально засвідчені.

Документи, визначені в пунктах а), б), повинні бути офіційно завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані Посольством України в Республіці Таджикистан.

Кандидатам також необхідно придбати медичну страховку, що включає амбулаторне та стаціонарне медичне обслуговування.

Зарахування на навчання здійснюється наказом навчального закладу на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

Українська сторона забезпечує стипендіатів безкоштовним навчанням, проживанням у гуртожитку з оплатою, передбаченою для громадян України, стипендією та медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України.

Звертаємо увагу, що починаючи з 2017 року відбулися зміни у законодавстві України стосовно порядку призначення та виплати академічних стипендій особам, які навчаються у навчальних закладах за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України.

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до чинного законодавства України і затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб,які навчаються.

Студентам з числа іноземних громадян, які навчаються у закладах вищої освіти України відповідно до міжнародних договорів, в обов’язковому порядку призначається та виплачується академічна стипендії до першого семестрового контролю, зважаючи на особливі умови зарахування (поза конкурсом). В подальшому призначення та виплата академічної стипендії здійснюється у порядку та розмірі, встановленому для українських студентів.

Міністерство освіти і науки України не несе витрат на проїзд кандидатів до місця навчання і у зворотному напрямку після закінчення навчання або у разі їх відрахування.

Міністерство освіти і науки України користується нагодою, щоб поновити Міністерству освіти Республіки Таджикистан запевнення у своїй повазі.

Додаток:

 1. Анкета на 1 арк.
 2. Перелік спеціальностей на 1 арк.
 3. Згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк.

 

 Погукаєва С.Г., (044)481-32-79, 127@mon.gov.ua

Інформація

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти»

Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України у відношенні достовірності виданих запрошень для в’їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що видаються навчальними закладами іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі Міністерства освіти і науки України. Персональні дані іноземного абітурієнта, що використовуються при реєстрації запрошень, які включені в затверджену законодавством форму Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення в облікову базу даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки запрошеному на навчання в Україну іноземцю.

Згода

на збір та обробку персональних даних

 

Я,____________________________________________________________________________,

даю згоду Державному підприємству Міністерства освіти і науки України «Український державний центр міжнародної освіти», діючому відповідно до Закону У країни «Про захист персональних даних», на збір та обробку моїх персональних даних в облікових файлах (базах даних), в тому числі електронних, на ведення яких підприємство уповноважене Міністерством освіти і науки України виключно в рамках статутних цілей і завдань підприємства.

Для обробки можуть бути використані наступні персональні дані:

-     паспортні дані (повне ім’я, дата народження, серія, номер, дата видачі паспортного документа, громадянство;

-     країна проживання;

-     стать;

-     дата видачі документа(ів) про освіту.

 

 

 Неофициальный перевод с украинского

 

                                                                                                                                    Министерство образования

                                                                                                                                       Республики Таджикистан

 

О выделении государственных

стипендий на обучение в 2018 году

 

Министерство образования и науки Украины свидетельствует свое уважение Министерству образования Республики Таджикистан и имеет честь сообщить.

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Республики Таджикистан информируем о выделении в 2018 году 20 мест, финансируемых за счет средств государственного бюджета Украины на обучение граждан Таджикистана в учреждениях высшего образования Украины по степеням бакалавра и магистра по техническим, экономическим и гуманитарным специальностям (перечень учебных заведений и специальностей прилагается).

Обучение иностранных граждан в учреждениях высшего образования Украины за счет средств государственного бюджета Украины осуществляется на украинском языке. Кандидаты, не владеющие языком обучения, могут быть зачислены на подготовительные отделения с оплатой за обучение за средства физических (юридических) лиц (стипендия в этот период не назначается).

Документы кандидатов на обучение необходимо направить Министерству образования и науки Украины до 1 мая 2018

На каждого кандидата, отобранного на обучение в учреждениях высшего образования Украины, необходимо сформировать личное дело, включающее:

- анкету установленного образца (прилагается), заполненную печатными буквами с фотографией, прикрепленной в правом верхнем углу анкеты;

-  копии страниц паспорта с указанием гражданства и регистрации;

- копии документа о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, с указанием экзаменационных оценок по всем предметам (учащиеся школ предоставляют справку об обучении в выпускном классе общеобразовательной школы с оценками за полугодие, заверенную директором школы). Документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально заверен;

- согласие на сбор и обработку персональных данных.

В связи с вышеизложенным просим учесть, что неукомплектованные досье кандидатов, а также поступившие в адрес Министерства с нарушением установленных сроков и условий, к рассмотрению не принимаются.

Кандидаты, рекомендованные на обучение за счет средств государственного бюджета Украины, прибывают в учреждения высшего образования Украины в период с 25 августа по 1 сентября 2018 года и лично подают следующие документы:

а) документ (оригинал и его копию) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;

б) приложение (оригинал и его копию) к документу о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;

в) копию паспорта;

г) полис медицинского страхования;

д) 4 фотографии размером 3x4 см.

Документы, указанные в пунктах а), б), в), должны быть переведены на украинский язык и нотариально заверены.

Документы, указанные в пунктах а), б), должны быть официально заверены в соответствии с законодательством страны их выдачи и легализованы Посольством Украины в Республике Таджикистан.

Кандидатам также необходимо приобрести медицинскую страховку, включающую амбулаторное и стационарное медицинское обслуживание.

Зачисление на обучение осуществляется приказом учебного заведения на основании направления Министерства образования и науки Украины.

Украинская сторона обеспечивает стипендиатов бесплатным обучением, проживанием в общежитии с оплатой, предусмотренной для граждан Украины, стипендией и медицинским обслуживанием в соответствии с законодательством Украины.

Обращаем внимание, что начиная с 2017 года произошли изменения в законодательстве Украины относительно порядка назначения и выплаты академических стипендий лицам, обучающимся в учебных заведениях по государственному заказу за счет средств общего фонда государственного бюджета Украины.

Правила назначения академических стипендий в учебном заведении разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Украины и утверждаются его ученым (педагогическим) советом по согласованию с органом студенческого самоуправления и первичной профсоюзной организацией.

Студентам из числа иностранных граждан, обучающимся в учреждениях высшего образования Украины в соответствии с международными договорами, в обязательном порядке назначается и выплачивается академическая стипендия до первого семестрового контроля, учитывая особые условия зачисления (вне конкурса). В дальнейшем назначение и выплата академической стипендии осуществляется в порядке и размере, установленном для украинских студентов.

Министерство образования и науки Украины не несет расходов на проезд кандидатов к месту учебы и обратно после окончания учебы или в случае их отчисления.

Министерство образования и науки Украины пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству образования Республики Таджикистан заверения в своем уважении.

Дополнение:

1. Анкета на 1 л.

2. Перечень специальностей на 1 л.

3.Согласие на сбор и обработку персональных данных на 1л.

 

Заместитель Министра                                                                                              Р.В.Греба

 

   

 

Информация

Государственного предприятия «Украинский государственный центр международного образования»

Министерства образования и науки Украины

В соответствии с Порядком выдачи иностранцам и лицам без гражданства приглашений на обучение (стажировку) в Украине и их регистрации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Украины от 01.11.2013 г. № 1541, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.11.2013 г. № 2004/24536, а также с целью обеспечения гарантий МОН Украины в отношении достоверности выданных приглашений для въезда в Украину с образовательными целями, все приглашения на обучение, выдаваемые учебными заведениями иностранцам, подлежат регистрации в электронной системе Министерства образования и науки Украины. Персональные данные иностранного абитуриента, используемые при регистрации приглашений, которые включены в утвержденную законодательством форму Приглашение на обучение, будут использованы исключительно с целью внесения в учетную базу данных выданных приглашений, а также, при необходимости, для оказания визовой поддержки приглашенному на обучение в Украину иностранцу.

 

 

Согласие

на сбор и обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________

даю согласие Государственному предприятию Министерства образования и науки Украины «Украинский государственный центр международного образования», действующему в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», на сбор и обработку моих персональных данных в учетных файлах (базах данных), в том числе электронных, на ведение которых предприятие уполномочено Министерством образования и науки Украины исключительно в рамках уставных целей и задач предприятия.

Для обработки могут быть использованы следующие персональные данные:

- паспортные данные (полное имя, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспортного документа, гражданство;

- страна проживания;

- пол,

- дата выдачи документа (ов) об образовании.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux